Tůně v povodí Sedlečského potoka, k.ú. Čestín u Jankova

Původní stav

Zájmová lokalita se nachází v nezastavěném území v povodí Sedlečského potoka a jeho bezejmenného pravostranného přítoku. Na přítoku Sedlečského potoka se nacházely 3 nefunkční průtočné rybníčky, zanesené sedimentem, bez funkčních technických objektů (výpustí). Přítok potoka protékal protrženými hrázemi. V blízkosti se nachází rozvaliny bývalého dvora Crkovice. Lokalita v povodí Sedlečského potoka je z větší části zdrží zaniklého Sedlečského rybníka. Lokalita pro výstavbu tůní byla značně zarostlá křovinami a ruderální vegetací, běžně se vyskytující v nivě toku (kopřivy, svízel apod.).

Nový stav

Bylo vybudováno celkem 12 tůní v nivě Sedlečského potoka a jeho bezejmenného přítoku doplněných o 7 tůněk s hloubkou vody do 35 cm, tzv. mikrotůní, s celkovou plochou všech 19 tůní 6442 m2. Celkem bylo odtěženo 9106 m3 sedimentu, který byl uložen na zemědělské pozemky.

Projektová dokumentace

Před realizací

Po realizaci

Investor

Michal Vesecký
Milovanice 1, 257 01 Postupice

Projektant

Projekční kancelář Ing. Tomáš Borkovec
Projektant Ing. Alena Hubková
Odpovědný projektant Ing. Věra Slunečková

Stavitel

Stavby rybníků s.r.o.
Nerudova 34, 258 01 Vlašim
IČO: 029 51 746

Financování

Ministerstvo životního prostředí
Dotační program: Operační program životní prostředí 2014–2020

Datum dokončení projektu

srpen 2021