Tůně u Karbanova Mlýna, k.ú. Mezilesí

Původní stav

Nivní údolí před Karbanovým mlýnem bylo v minulosti celé ručně sečeno a získané seno se používalo pro krmení hospodářských zvířat. V současné době již byla lokalita několik desítek let neudržovaná a postupně zarůstala ruderálním porostem a stromy.

Nový stav

Došlo k vybudování několika bočních neprůtočných tůní a mikrotůní o celkové ploše 5.710 m2 a objemu zadržené vody 3.600 m3. Největší tůň má plochu 4.140 m2 a objem vody 2.740 m3. Bylo odtěženo 7.457 m3 ornice a zeminy. Břehy jsou svahovány v mírných sklonech 1:5 až 1:20. Podél břehů došlo k vytvoření rozsáhlého litorálního – mělkovodního pásma. Dno a břehy tůní jsou urovnány, popř. opatřeny různě hlubokými terasami. Břehy jsou pomístně opevněny kamenivem, které bylo získáno na lokalitě během hloubení tůní, pomístně je uloženo mrtvé dřevo nebo jednotlivé větší kameny. Břehová linie tůní, zejména v úrovni vodní hladiny, je tak co nejvíce rozčleněna, a tím se vytvořila různorodá stanoviště pro rozvoj vodních a s vodou sepjatých společenstev rostlin a úkryty pro živočichy.

Původní stav

Realizace

Nový stav

Investor

Jan Skoumal
Veletržní 693/2, 603 00 Brno

Projektant

Ing. Zuzana Kotenová
Hněvkovice 57, 396 01 Humpolec
IČO: 737 57 608
ČKAIT: 1400356

Stavitel

Stavby rybníků s.r.o.
Nerudova 34, 258 01 Vlašim
IČO: 029 51 746

Financování

Ministerstvo životního prostředí
Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007–2013

Datum dokončení projektu

prosinec 2015