Revitalizace údolnicové nivy levostranného přítoku Křtěnovického potoka

Původní stav

Na levostranném přítoku Křtěnovického potoka byl v minulosti rybník, které byl zrušen, celé území bylo odvodněno, tok byl zatrubněn a lokalita byla převedena na intenzivně obhospodařovanou ornou půdu.

Nový stav:

Došlo k obnovení rybníka a z větší části byl obnoven potok před i za rybníkem. Voda byla opět vrácena do krajiny v celkovém množství 5.300 m3. V intenzivně zemědělsky využívaném území se vytvořil „ostrůvek života“ s vodními rostlinami, s chovem ryb, výskytem obojživelníků, vodních ptáků a dalších organismů vázaných na vodní prostředí.

Původní stav

Realizace

Nový stav

Investor

Rybářství Křtěnovice s.r.o.
Křtěnovice 5, 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice

Projektant

Ing. Zuzana Kotenová
Hněvkovice 57, 396 01 Humpolec
IČO: 737 57 608
ČKAIT: 1400356

Stavitel

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801, 379 01 Třeboň
IČO: 277 20 161

Financování

Ministerstvo zemědělství
Dotační program: Operační program rybářství 2007–2013

Datum dokončení projektu

červen 2015