Revitalizace Panské louky v k.ú. Jablonec u Libčevsi

Původní stav

Panské louky byly zemědělsky nevyužívaná lokalita. Byla zarostlá křovinami, nálety a ruderálním porostem a dále byla podmáčená a protékaná drobným nepravidelně tekoucím potůčkem, který odvodňoval výše položenou vesničku Jablonec.

Nový stav

V rámci komplexních pozemkových úprav byla lokalita vytypována pro výstavbu průtočných tůní a koncového zasakovacího průlehu. Cílem bylo vytvořit co největší plochu pro přirozené zasakování vody do horninového podloží. V celém území byla revitalizována stávající zeleň a vysazeny původní druhy stromů v počtu 28 kusů.

Projektová dokumentace

Před realizací

Po realizaci

Investor

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký kraj, Pozemkový úřad Louny

Projektová dokumentace

Projekční kancelář Ing. Tomáš Borkovec
Projektant Ing. Pavel Janouš
Odpovědný projektant Ing. Věra Slunečková

Stavitel

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00
IČO: 000 14 915

Datum dokončení projektu

listopad 2021