Realizace PSZ KoPÚ Děpoltovice: výstavba malé vodní nádrže VN1 v k.ú. Děpoltovice

Původní stav

Lokalita byla podmáčená, značně zarostlá křovinami, náletovými stromy a ruderální vegetací. V rámci předprojektové přípravy byl proveden geologický průzkum, jehož cílem bylo geotechnické posouzení použitelnosti místních zemin k daným účelům. Byl zjištěn výskyt fluviálních, hrubě písčitých, valounových a kamenitých štěrků s výplní písčitého jílu, které byly zcela nevhodné pro použití do homogenních hrází a k těsnícím účelům.

Nový stav

Vznikla nová malá vodní nádrž, která je kvůli nevhodným geologickým poměrům (viz výše) těsněna v ploše dna jílovým kobercem o mocnosti 60 cm, který je chráněn 15 cm vrstvou kameniva s velikostí frakce 0/63 mm. Hráz je těsněna jílovým návodním těsněním a opatřena kamenným záhozem. Dále je součástí nádrže výpustný objekt, požerák a bezpečnostní přeliv, který spolehlivě převede stoletou vodu.

Projektová dokumentace

Před realizací

Realizace

Po realizaci

Investor

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pozemkový úřad Karlovy Vary

Projektant

Projekční kancelář Ing. Tomáš Borkovec
Projektant Ing. Pavel Janouš
Odpovědný projektant Ing. Věra Slunečková

Stavitel

Bauvant s.r.o.
Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
IČO: 274 49 416

Datum dokončení projektu

prosinec 2021