Poradna

Jak získat dotaci na rybník, tůni nebo jiný projekt

Při získávání dotace je nejdůležitější vyhovět jejím hodnotícím kritériím. V této fázi optimalizujeme projektovou dokumentaci, aby vyhovovala přísným podmínkám pro získání dotace. Samozřejmě nám jde o úspěšné schválení a získání dotace.

Jednotlivé dotační programy mají různé podmínky a pravidla pro podávání žádostí. Například u Operačního programu Životní prostředí, který umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je důležité řídit se závaznými dokumenty:

 • Programový dokument OPŽP
 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
 • Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
 • Obecné podmínky pro podání žádosti
 • a jiné

A pro úspěšné podání a přijetí žádosti je důležité splnit další podmínky jako například:

 • Projekt je v souladu s Výzvou pro podávání žádostí, dle které je žádost podávána
 • Žadatel splňuje kritéria oprávněného žadatele
 • Žadatel nemá dluhy (nedoplatky) vůči orgánům veřejné správy
 • Projekt nebyl fyzicky proveden a dokončen před podáním žádosti o podporu

S výběrem a získáním dotace vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Jak se starat o rybník

Pokud chcete rybník jako krajinný prvek udržet v životaschopném stavu, tak o něj musíte náležitě pečovat a nejlépe na něm hospodařit. Jinak se zanese, stane se z něho mokřad a nakonec smíšený les.

Pravidelná údržba rybníku zahrnuje práce jako:

 • Pravidelné sečení hrází a okolí nádrží
 • Sekání ruderálních porostů
 • Kácení a prořezávka náletových dřevin
 • Údržba přítoků, výpusti, bezpečnostního přelivu

Při údržbě a obnově rybníka následují složitější procesy odstraňování sedimentu, kdy se vyváží přebytečné bahno z rybníka. Odbahnění se provádí pro navrácení akumulační funkce rybníka do původního stavu. V nánosu bahna se ukládají živiny a daří se v něm řadě parazitům. To vše přispívá ke zhoršování kvality vody a zdravotnímu stavu chované rybí obsádky. Při větších nánosech bahna dochází k zanášení žaber ryb jemným bahnem.

Protože je odbahňování rybníku časově i finančně nákladné, tak doporučujeme provádět preventivní opatření, které spočívají zejména ve správném hospodaření. Kromě vysekávání porostu, je to vysazování vhodných stromů na březích, miliorační vápnění, letnění a zimování rybníku.

Jak na čistou vodu v rybníku

Rybník je především dílem člověka, takže nemá svůj vyrovnaný ekosystém jako přírodní jezera. Z toho důvodu je potřeba mu dávat pravidelnou péči. Kromě odbahnění, záleží kvalita vody zejména na omezováním množství fosforu. Fosfor je klíčovou živinou, která významně podporuje růst sinic. Fosfor se do rybníka dostává především přítokem, do kterého pronikají odpadní vody.

Kvalitu vody ovlivňuje i rybářské hospodaření. Zejména pak přikrmování ryb, se kterým se do vody dostává i velké množství živin. Ty se usazují na dně rybníka a mohou přispívat k rozvoji sinic.

Při řešení kvality vody v rybníku je tedy důležité zkoordinovat vyřešení všech problémů, které kvalitu vody zhoršují.

 • Přísun fosforu
 • Hospodaření s rybami
 • Usazeniny

Chcete dosáhnout čisté koupací vody po celý rok?

Rádi vám poskytneme poradenství s chovem ryb i s čistotou vody v něm. Kontaktujte nás.