Odbahnění rybníka a zkapacitnění bezpečnostního přelivu, k.ú. Nespery, p.č. 456

Původní stav

Jedná se o průtočný rybník na Poláneckém potoce, s katastrální plochou 0.79 ha. Rybník má čelní hráz délky 65 m, s přímým bezpečnostním přelivem v levobřežním zavázání hráze,
přemostěný komunikací vedoucí po koruně hráze. Hráz je zemní, návodní líc je opevněn pohozem z lomového kamene, byl prorostlý vegetací a místně náletovými dřevinami. V návodní hraně byly vzrostlé stromy. Po koruně hráze vede asfaltová komunikace šířka 2.5 – 3 m. V hrázi je osazen otevřený, dvoudlužový požerák, s betonovým výpustným potrubím o průměru DN 300. Potrubí bylo během projekční přípravy shledáno v dobrém stavu. Požerák byl bez poklopu a bez přístupové lávky. Rybník byl zanesený značnou vrstvou sedimentu. Bezpečnostní přeliv nebyl dostatečně kapacitní pro převedení návrhového průtoku Q100.

Nový stav

Z rybniční kotliny bylo odstraněno 11 124 m3 sedimentu, který byl umístěn na zemědělské pozemky ve vrstvě 10 cm a zaorán. Tím se zvýšil objem celkově zadržené vody z původního nulového množství na 13 193 m3. V rámci rekonstrukce bezpečnostního přelivu byla vytvořena, před stávájící přímou hranou, nová betonová hrana obdélníkové profilu o délce 9,8 m a dno spadiště bylo opevněno kamennou dlažbou. Pro snadnější lovení chovaných ryb bylo vybudováno schodiště tvořené dlažbou z lomového kamena na cementovou maltu, které zpřístupňuje nově vybudované kádiště s pochozí plochou ze štěrkodrtě a jeho stěny jsou tvořeny dubovými prkny, zajištěné dubovou kulatinou.

Projektová dokumentace

Před realizací

Realizace

Po realizaci

Investor

Marek Poustecký
Rejskova 6, 120 00 Praha 2

Projektant

Projekční kancelář Ing. Tomáš Borkovec
Projektant Ing. Alena Hubková
Odpovědný projektant Ing. Věra Slunečková

Stavitel

Stavby rybníků s.r.o.
Nerudova 34, 258 01 Vlašim
IČO: 029 51 746

Financování

Ministerstvo životního prostředí
Dotační program: Operační program životní prostředí 2014–2020

Datum dokončení projektu

srpen 2021