Novostavba – Tůně Stibralky a Tůně Nad Farským lesem

Původní stav

Zamokřené pozemky v k.ú. Postupice ve vlastnictví investora, zarostlé ruderální vegetací, částečně odvodněné, s velmi nízkou biodiverzitou a ekologickou hodnotou.

Nový stav

Byly vybudovány tůně a mikrotůně, které jsou řešeny jako boční, neprůtočné, hloubené, napájené podzemní vodou. Funkce tůní je krajinotvorná a cílem bylo zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny – vytvoření nových biotopů, podpora biodiverzity, zadržení vody v krajině. Příprava projektu byla od počátku konzultována s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Realizace

Nový stav

Investor

Jiří Sternberg
Jemniště 1, 257 01 Postupice

Projektant

Ing. Zuzana Kotenová
Hněvkovice 57, 396 01 Humpolec
IČO: 737 57 608
ČKAIT: 1400356

Stavitel

Stavby rybníků s.r.o.
Nerudova 34, 258 01 Vlašim
IČO: 029 51 746

Financování

Ministerstvo životního prostředí
Dotační program: Operační program životní prostředí 2014–2020

Datum dokončení projektu

listopad 2018